เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119195
Page Views 198450
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดอนพุดวิทยาเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนดอนพุด สังกัดกองการมัธยมศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่ที่
วัดดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน

วันที่ 22 เมษายน 2517 ทางราชการได้ยุบการสอนในระดับประถมศึกษาให้รวมกับ
โรงเรียนศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ ณ เลขที่ 121/2 หมู่ 2 ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่ของโรงเรียน 20 ไร่ 1 

ต่อมาปี พ.ศ.2546 ทางราชการได้มีมติให้โรงเรียนดอนพุดวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) เปิดทำการสอนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4