เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119173
Page Views 198428
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน    บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาของโรงเรียน

อพพยา ปชช สุขข โลเก (ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก)

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้อย่างไทย


เอกลักษณ์

มารยาทงาม

กลยุทธ์โรงเรียน

1.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล

2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรเป็นมืออาชีพ

4.  พัฒนาสภานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง


โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4