วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน    บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาของโรงเรียน

อพพยา ปชช สุขข โลเก (ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก)

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้อย่างไทย


เอกลักษณ์

มารยาทงาม

กลยุทธ์โรงเรียน

1.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล

2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรเป็นมืออาชีพ

4.  พัฒนาสภานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง