เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119175
Page Views 198430
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดการศึกษามุ่งเน้นผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ  ทักษะทางสังคมในแบบวิถีไทย

3. จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทยและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพหุปัญญา

7. พัฒนาผู้เรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดีของพ่อ แม่ ครู โรงเรียน รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีความประพฤติที่ดีงาม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีทักษะทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผู้เรียนพร้อมก้าวสู่ความหลากหลายในประชาคมอาเซียน

5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

6. ครูบริหารจัดการศึกษา ด้วยความเป็นมืออาชีพ

โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4