ข้อมูลผู้บริหาร


นายเกษม ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.มานะ สวนอุดม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนางสาวสมถวิล คล้ายกรุด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน งบประมาณ และบุคคล
นางสาวปฐมา อิ่มสมัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการว่าที่ ร.ต.ณัฏฐวร ยิ้มสรวล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน