การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มีการจัดการประชุมผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไข้ปัญหาในโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมติดตามประเมินผล