การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการนายเกษม  ประดับเพชร ร่วมพลังต่อต้านทุจริตโดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน

ผู้อำนวยการนายเกษม ประดับเพชรร่วมกับนายอำเภอดอนพุด ทำกิจกรรมจิตอาสา


 

ผู้อำนวยการนายเกษม ประดับเพชร ร่วมกับ สภ.อำเภอดอนพุดให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายให้กับนักเรียนโรงเรียนดอนพุดวิทยา