คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม อาบวารี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ มีฤกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางมณีรัตน์ กีรติมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ทิพย์ พันธุ์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิเชียรสรคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิธานวรคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ สมแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวรัทภพ ธรรมรักษ์ขิโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีรัตน์ จิตปุณพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช เอี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมแสง ปัทมะดิษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ส้มแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ เดชใด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา
เบอร์โทร : 036395050
อีเมล์ : Pissanu404@hotmail.com