ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 7,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 1,954,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอส่งน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 30,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 320,000 บาท
เพิ่มเติม..