ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (แบบ 216 ค.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 7,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (แบบ : 108 ล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ (แบบ : อาคารหอประชุม 100/27)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน (แบบ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (แบบ : บ้านพักครู 203/27)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง (แบบ : บ้านพักภารโรง/32)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนชาย (แบบ : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง (แบบ : ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 1,954,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอส่งน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 30,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 320,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (แบบ : บ้านพักครู 203/27)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 854,000 บาท
เพิ่มเติม..