ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนดอนพุดวิทยาเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนดอนพุด สังกัดกองการมัธยมศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่ที่
วัดดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน
 
วันที่ 22 เมษายน 2517 ทางราชการได้ยุบการสอนในระดับประถมศึกษาให้รวมกับ
โรงเรียนศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ ณ เลขที่ 121/2 หมู่ 2 ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่ของโรงเรียน 20 ไร่ 1 
 
ต่อมาปี พ.ศ.2546 ทางราชการได้มีมติให้โรงเรียนดอนพุดวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปัจจุบันโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เปิดทำการสอนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6