สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์
รูปดอกพุด คบเพลิงไฟ
คบเพลิงไฟ หมายถึง แสงไฟให้ความสว่างแก่โลก ดุจการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาให้แสงสว่างในชีวิต
ดอกพุด เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์
คำขวัญของโรงเรียน
สะอาด สามัคคี ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
อพพยา ปชช สุขข โลเก (ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก)
อักษรย่อ
ด.ว.
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ม่วง