วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาของโรงเรียน
อพพยา ปชช สุขข โลเก (ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก)

 

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้อย่างไทย

 

เอกลักษณ์

มารยาทงาม

กลยุทธ์โรงเรียน

1.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล

2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรเป็นมืออาชีพ

4.  พัฒนาสภานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง