วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เน้นคุณค่าความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

ปรัชญาของโรงเรียน
อพพยา ปชช สุขข โลเก (ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก)

 

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้อย่างไทย

 

เอกลักษณ์

มารยาทงาม

กลยุทธ์โรงเรียน

    กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
    กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
    กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้าง พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
                  ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาให้เป็น
                  องค์กรแห่งการเรียนรู้