หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.2 แผนการเรียนทักษะอาชีพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
    -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    -  เกษตร - อุตสาหกรรม