ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามเพศ ระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2561
 
ปีการศึกษา
เพศ
ระดับชั้น
รวม
ชาย
หญิง
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
2539
161
175
86
103
92
14
16
25
336
2540
178
165
99
87
100
28
13
16
343
2541
146
154
78
89
77
25
19
12
300
2542
143
146
65
73
85
25
23
18
289
2543
154
143
91
64
70
29
22
21
297
2544
155
128
59
85
61
31
47
20
283
2545
148
130
71
56
85
20
21
25
278
2546
133
121
67
68
57
31
16
15
254
2547
131
133
80
62
65
21
21
15
264
2548
163
155
92
82
62
40
21
21
318
2549
168
160
80
88
71
31
38
20
328
2550
172
161
77
75
83
35
27
36
333
2551
171
174
89
80
73
54
25
24
345
2552
181
183
90
84
78
47
45
20
364
2553
178
177
60
87
88
32
44
44
355
2554
161
149
60
56
82
59
30
23
310
2555
164
126
51
62
54
49
49
25
290
2556
171
147
80
51
55
41
47
44
318
2557
169
145
51
79
53
49
38
44
314
2558
197
167
83
61
90
54
43
33
364
2559
176
145
65
81
54
49
38
34
321
2560
161
153
73
58
76
35
40
32
314
2561
167
164
70
75
57
60
31
38
331
2562
154
167
71
70
65
36
50
29
321