ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ทองพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2500 - 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายงาม วีระสัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญศักดิ์ ไต่เป็นสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี มนัส พลายชุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิเดช คุลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายชวิศ จิตปุณยพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ เดชใด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ประดับเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564-ปัจจุบัน