กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สิรินัดดา ร่วมพร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : rsirinadda@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนดอนพุดวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Association of IFNAR2 and IL10RB genes in chronic hepatitis B virus infection