คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี มานะ สวนอุดม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน