กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ขวัญใจ เจริญสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ภาสิตา จันทร์น้อย
ครู คศ.1