กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พจนีย์ ป้อมเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นภาทิพย์ ขุนวิชัย
ครูจ้างสอน

สุกัญญา แน่นอุดร
พนักงานราชการ