กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วรรณดี เสงี่ยมศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พจนีย์ เฉลิมวัฒน์
ครู คศ.3