กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ชนม์นิภา รักขาว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

รัฐพงศ์ ฝายทองคำ
ครูผู้ช่วย

อุมาวรรณ ชังม่วง
ครูจ้างสอน