กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ชนม์นิภา รักขาว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ