กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

รัฐพงศ์ ฝายทองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 036385030

อุมาวรรณ ชังม่วง
ครูจ้างสอน
เบอร์โทร : 036385030

สุจิตรา โสพักต์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : Sujitrasopuk@gmail.com