กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สหรัฐ เพ็ญสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

เกศณี ว่าบ้านพลับ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม