กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ศุภกร ศรีแก้วอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีมานะ สวนอุดม
ครู คศ.3

บดินทร์ โพธิเวชกุล
ครู คศ.3

ขนิษฐา โพธิเวชกุล
ครู คศ.3

เอกมล ถวิลมาตร
ครูอัตราจ้าง

ชัยวัฒน์ พรมมือ
พนักงานราชการ