กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีมานะ สวนอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : soun-udom@hotmail.com