กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พูลสวัสดิ์ เหลาแตว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีมานะ สวนอุดม
ครู คศ.3

ชัยวัฒน์ พรมมือ
พนักงานราชการ