กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ศุภกร ศรีแก้วอ่อน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีมานะ สวนอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

บดินทร์ โพธิเวชกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ขนิษฐา โพธิเวชกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1