กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สมถวิล คล้ายกรุด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ปฏิมา ปาลศรี
ครู คศ.1

นลัท มงคลสกุลฤทธิ์
ครูจ้างสอน