กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สมถวิล คล้ายกรุด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : somthawinsk@hotmail.com

มัชฌิมา สุกกระจ่าง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : Machima_suk@hotmail.com

ฐิติมา จุนจันทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : nanny.thitima7433@gmail.com