กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สมถวิล คล้ายกรุด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

มัชฌิมา สุกกระจ่าง
ครูผู้ช่วย

ฐิติมา จุนจันทร์
ครูผู้ช่วย