กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สมถวิล คล้ายกรุด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ปฏิมา ปาลศรี
ครูผู้ช่วย

นลัท มงคลสกุลฤทธิ์
ครูจ้างสอน