กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ประยุทธ ไทยกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ปฐมา อิ่มสมัย
ครู คศ.3

สิรินัดดา ร่วมพร
ครู คศ.1

นางสาวณรังสิยา คำเขียว
ครูผู้ช่วย