กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประยุทธ ไทยกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฐมา อิ่มสมัย
ครู คศ.3

บดินทร์ โพธิเวชกุล
ครู คศ.3

ขนิษฐา โพธิเวชกุล
ครู คศ.3

สิรินัดดา ร่วมพร
ครู คศ.1

นางสาวณรังสิยา คำเขียว
ครูผู้ช่วย