กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประยุทธ ไทยกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : prayoot2012@gmail.com

ปฐมา อิ่มสมัย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : path-ama@hotmail.com

บดินทร์ โพธิเวชกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 036385030

ขนิษฐา โพธิเวชกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 036385030

สิรินัดดา ร่วมพร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : rsirinadda@gmail.com

นางสาวณรังสิยา คำเขียว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 036385030